Prononco

Gramatikaj rimarkoj

LdP-Esperanta vortaro

Dialogoj 1-4

 

Dialogo 5.  Stefano (S) renkontas sian dek-jaran kamaradon Brunon(B)

 

Dialoga 5.  Stefan (S) miti suy shi-yar-ney kamarada Bruno (B)

 

S: Saluton, Bruno!

 

S: Ola, Bruno!

B: Saluton, Stefano!

 

B: Ola, Stefan!

S: Kial vi faras grimacon?

 

S: Way yu fai grimasa?

B: Mi havas dento-doloron.

 

B: May denta tungi.

S: Ĉu doloras multe?

 

S: Ob gro?

B: Vi ne povas imagi... Mi suferas terure!

 

B: Yu bu mog imajini... Me sufri gro!

S: Iru do al la dentisto!

 

S: Dan go ba a dentista!

B: Mi devos iri. Sed mi tute ne ŝatas tion.

 

B: Me mus. Bat me ga bu pri to.

S: Ankaŭ mi ne... Por konsoli vin, jen prenu bombonon!

 

S: Me toshi... Fo konsoli yu, walaa un bonbon!

B: Ĉu vi estas freneza??... Mi jam havas sufiĉe da doloro, sen bombono!

 

B: Yu es fole ku?... Yo basta tungi, sin bonbon!

S: Ha, jes! Mi ne pripensis... Montru vian denton!

 

S: Aa, ya! Me bu dumi om to... Diki ba yur denta!

B: Rigardu! Tie, malsupre.

 

B: Kan ba! Dar uuparen.

S: Estas granda nigra truo en la dento.

 

S: Ye gran swate dun in denta.

B: Mi scias.

 

B: Me jan.

S: Ĉu vi tamen iros al la lernejo?

 

S: Ob yu go a skola yedoh?

B: Kompreneble! Vi ja scias, ke nia instruisto ne venos hodiaŭ.

 

B: Sertem! Yu jan ya, ke nuy talimer bu lai sedey.

S: Tio estas bonŝanco. Kaj okazo, por fari ŝercon al la help-instruisto.

 

S: Es fortuna. E hao kasu fo joki om helpa-talimer.

B: Bona ideo! Kion vi proponas?

 

B: Hao idea! Kwo yu proposi?

S: En ĉi tiu skatolo, mi havas dek-duon da melolontoj.

 

S: In sey boxa me hev shi-dwa meyjuk.

B: Kio estas tio? ... Montru! Ha, majo-skarabo. Bonege!

 

B: Kwo es? ... Diki ba! Aa, meyjuk. Gro-hao!

S: Ni lasos ilin flugi tra la klaso-ĉambro.

 

S: Nu lasi li flai in klas-shamba.

B: Ĉu vi havas ankaŭ kudro-fadenon, por ligi ilin al iliaj piedoj?

 

B: Ob yu hev yoshi fil, fo ligi li bay peda?

S: Tio ne estas necesa.

 

S: To bu treba.

B: Kion ni ankoraŭ povus fari?

 

B: Kwo nu yoshi mog zwo?

S: Ĵeti birdojn el papero...

 

S: Lansi papirfaula...

B: ...kaj, eble, du aŭ tri fetoro-bombetojn!

 

B: ... e mogbi dwa-tri fuy-fauha-bomba!

S: Ho ne!... Tio odorus naŭze dum unu tuta horo.

 

S: Oo non!.. To wud bi nafra-ney fauha duran tote ora.

B: Nu! Ĝuste tial!

 

B: Ya! Fo se hi!

S: Mi havas ankoraŭ alian ideon.

 

S: Me hev yoshi un otre idea.

B: Kian? Diru!

 

B: Kwel? Shwo ba!

S: Ne. Mi ne diros ĝis nun.

 

S: Non. Me bu shwo al nau.

B: Ĉu vi ne diras ĝin al mi, al via plej bona kamarado?

 

B: Ob yu bu shwo a me, a yur zuy hao kamarada?

S: Ĝi estas sekreto.

 

S: Es sekret.

B: Kial ĝi estas sekreto?

 

B: Way es sekret?

S: Mi volas, ke ĝi estus surprizo por la tuta klaso.

 

S: Me yao ke to es surprisa fo tote klas.

B: Mi vere estas sci-volema.

 

B: Me verem yao jan.

S: Sed... kaj via dento-doloro? ... Ĉu vi ne volis iri al la dentisto?

 

S: Bat... e yur denta-tunga? Ob yu bu go a dentista?

B: Mi iros alian fojon. Mi preskaŭ ne plu sentas la doloron.

 

B: Me go otreves. Me hampi bu senti tunga.

S: Tiam, venu rapide! Vi ne bedaŭros, ĉar ni multe ridos.

 

S: Dan, nu go ba kway! Yu bu afsosi, nu ridi gro!

B: Ni kuru! Estas jam la oka horo. Ni havos amuzan tagon, hodiaŭ...

 

B: Nu lopi ba! Es yo ot. Nu sal hev amusi-she dey sedey...

 

Dialogo 6.  Sinjoro Boll(B) volas iri kun sia filino Helga(H) aĉeti manĝaĵojn.

 

Dialoga 6.  Sinior Boll(B) yao go kun suy docha Helga(H) kupi fan.

 

B: Helga, ĉu vi volas helpi al mi?

 

B: Helga, ob yu mog helpi me?

 

H: Kiel mi helpu, patro?

 

H: Komo me helpi, patra?

B: Mi devas iri aĉeti manĝaĵojn.  Vi povus akompani min.

 

B: Me treba go kupi fan. Yu mog akompani me.

H: Kial mia patrino ne iras kun vi?

 

H: Way mata bu go kun yu?

B: Ŝi diris, ke ŝi ne havas tempon, nun.

 

B: Ta shwo ke taim yok, al nau.

H: Kion ŝi faras?

 

H: Kwo ta zwo?

B: Ŝi purigas kaj ordigas sian vestaron: la kostumoj, roboj, bluzoj, ĵaketoj, puloveroj, manteloj, kapuĉoj, ĉapoj, ĉapeloj, kaj tiel plu.

 

B: Ta klini-ordini suy klaida: kostum, roba, blusa, jaketa, pulova, mantela, oli sorta de shapa e tak for.

H: Ĉu ni prenos la aŭtomobilon, patro?

 

H: Ob nu pren auto, patra?

B: Jes. Ni eĉ devas preni ĝin. Ni ne povus porti ĉiujn artiklojn.

 

B: Ya. Nu iven treba pren it. Nu bu mog porti oli pin.

H: Ĉu vi havas multon por aĉeti?

 

H: Ob yu treba kupi mucho?

B: Sufiĉe multajn artiklojn, jes.

 

B: Aika mucho pin, ya.

H: Kion vi aĉetos?

 

H: Kwo yu kupi?

B: Mi notis ĉion sur slipon: pano, lakto, butero, fromaĝo, jahurto, ovoj, viando, kolbasoj, terpomoj, legomoj, salato, oleo, vinagro, mustardo,kaj diversaj fruktoj.

 

B: Me he noti olo pa papirka: pan, milka, nayu, kes, yogur, ovo, masu, sosis, patata, legum, salat, olea, vinegra, mostarda e diverse fruta.

H: Sed por aĉeti tiom multe da artikloj, ni bezonos pli ol unu horon...!

 

H: Bat fo kupi tanto mucho pin, nu treba pyu kem un ora!..

B: Jes. Verŝajne. Ni ja havas tempon.

 

B: Ya. Shayad. Nu hev taim ya.

H: Eble vi, patro, sed ne mi.

 

H: Mogbi yu, patra, bat bu me.

B: Kial ne? Vi havas liberan tagon, hodiaŭ.

 

B: Way bu? Yu hev un libre dey sedey.

H: Vi pravas. Sed, je la deka horo, mi devos esti ĉe la frizistino...

 

H: Yu es prave. Bat klok shi me mus bi she friser-gina.

B: Ĉe la frizistino? Vi povas iri poste.

 

B: She friser-gina? Yu mog go aften.

H: ...kaj je la dek-unua, mi devos esti ĉe la manikuristino.

 

H: ...e klok shi-un me mus bi she manikur-gina.

B: Ĉe la manikuristino? Por fari kion?

 

B: She manikur-gina? Fo zwo kwo?

H: Estas necese, ke ŝi flegu miajn manojn.

 

H: Treba ke ta kuydi may handa.

B: Mi ripetas: Vi iros poste!

 

B: Me repeti: yu go aften!

H: Sed, kara patro, mi ne povas.

 

H: Bat, kare patra, me bu mog.

B: Kial vi ne povas?

 

B: Way yu bu mog?

H: Ĉar mi havas rendevuon.

 

H: Bikos me hev mita.

B: Kun kiu vi havas rendevuon? Ĉu, eble, kun via long-hara gitaro-virtuozo?

 

B: Kun hu yu hev mita? Shayad, kun yur longhar-ney gitara-virtuosa?

H: Ne. Komprenu, do! Kun la frizistino kaj la manikuristino.

 

H: Non. Samaji ba! Kun friser-gina e manikur-gina.

B: Kaj nun?

 

B: E nau?

H: Kion mi diru, patro?

 

H: Kwo, patra?

B: Mi volas scii, ĉu vi akompanos min, jes aŭ ne?

 

B: Me yao jan, ob yu akompani me, ya o non?

H: Mi ja volus, se mi povus. Sed, vere, hodiaŭ mi ne povas.

 

H: Me wud yao ya, si me wud mog. Bat, verem, sedey me bu mog.

B: Fulmoj kaj tondroj! Estas ne-kredeble! Estas terure! Estas katastrofe! Tiuj modernaj filinoj eĉ ne plu trovas tempon, por helpi al la patro aĉeti la manĝaĵojn...!

 

B: Bliza-guruha! Es bukredibile! Es terible! Es katastrofike! Sey moden docha, li iven bu hev taim fo helpi patra kupi fan!..

H: Ne grumblu, paĉjo mia, mi helpos al vi morgaŭ aŭ post-morgaŭ...

 

H: Bu grumbli, papa-ki, me helpi a yu manya o aftemanya...

 

Dialogo 7.  Sinjoro Adek(A) iras al la frizisto(F)

 

Dialoga 7.  Sinior Adek (A) go a friser (F)

 

F: Bonan vesperon, sinjoro Adek! Bonvolu eniri, mi petas!

 

F: Hao aksham, sinior Adek! Zin ba plis, me pregi!

A: Bonan vesperon... Mi vidas, ke pluraj klientoj jam atendas tie.

 

A: Hao aksham... Me vidi ke pluri klienta zai weiti yo.

F: Vi ne bezonos atendi tre long-tempe. Post dek kvin minutoj, mi povos pri-servi vin.

 

F: Yu bu treba weiti tro longtaim. Afte shi-pet minuta me servi yu.

A: Se estas tiel, mi atendos. Sed ne pli longe ol unu kvaron-horo.

.................

 

A: Si tak, me weiti. Bat bu pyu kem charfenka de ora.

............

 

F: Jen, sinjoro Adek. Bon-volu sidiĝi sur la liberan fotelon! Ĉu estas por tondi la harojn, kaj razi la barbon?

 

F: Walaa, sinior Adek. Plis en-sidi ba on libre stula. Ob treba kati har e rasi barba?

A: Nur por tondi la harojn, hodiaŭ. Donu al mi ion por legi, mi petas!

 

A: Sol kati har, sedey. Dai ba a me koysa fo lekti plis!

F: Jen la plej nova numero de la gazeto HUMURO. Ĝi estas amuza, kiel kutime.

 

F: Walaa zuy nove chuka de gaseta YUMA. Es amusi-she, kom pinchanem.

A: Bone. Dankon. Hooo, atentu! Via tondilo ne tondas bone. Ĝi elŝiras al mi la harojn... kaj mi jam ne plu havas multajn!

 

A: Hao. Danke. Oo, atenti ba! Yur mikas bu kati hao. It tori may har... e me yo bu hev mucho!

F: Ha, bonvolu pardoni! Mi tuj prenas aparaton elektran, tute novan.

 

F: Aa, plis pardoni ba! Me tuy pren dyenkater, es ga nove.

A: Ĉi tiu funkcias pli bone.

 

A: Sey-la gun pyu hao.

F: Feliĉe. — Ĉu, supre, mi tondu per la razilo?

 

F: Me joi. — Uuparen, ob me yusi raser?

A: Ĉu tio estas utila?

 

A: Ob es utile?

F: Jes. Certe. Ĝi estas tre saniga por la hararo...

 

F: Ya. Sertem. Es muy hao fo har...

A: ... kaj, eble, ankaŭ por la kaso de la frizisto, ĉu?

 

A: ...e shayad fo kasa de friser toshi, bu ver?

F: Vi ŝercas, sinjoro Adek. Rimarku, ke la prezo ne estos multe pli alta.

 

F: Yu joki, sinior Adek. Merki ba, prais bu es mucho pyu gao.

A: Nu, pro la sano de mia hararo, faru tondon per la razilo!

 

A: Wel, fo sanitaa de may har, yusi ba raser!

F: Jen... Jam farita. — Ĉu vi deziras ŝampuon kaj, poste, har-akvon?

 

F: Walaa... Yo zwo-ney. — Ob yu yao shampu e poy har-akwa?

A: Ne. Nur kombu la harojn, sen malsekigi la kapon. Mi havas aĉan nazo-kataron, jam de tri tagoj.

 

A: Non. Sol kangi ba har, sin mokrisi kapa. Me hev fuy-chiha, yo tri dey.

F: Tio estas malagrabla afero. — Bonvolu nun rigardi vin en la spegulo!

 

F: To es nopriate. — Nau plis kan swa in mira!

A: Bone. Tre bona. Eĉ tute perfekte.

 

A: Hao. Muy hao. Iven ga perfekte.

F: Dankon! — Ĉu, eble, vi bezonas kelkajn tualeto-artiklojn? Bonan sapon? Kolonjan akvon? Tubon da raz-kremaĵo?

 

F: Danke! — Mogbi yu nidi koy tualeta-pin? Hao sabun? Akwa-de-kolonia? Un tyuba de rasikrem?

A: Vi povas doni al mi skatolon da klingoj por mia patent-razilo "Philips".

 

A: Yu mog dai a me boxa de lamina fo may patenta-raser "Filips".

F: Jen, sinjoro Adek, skatolon da novaj klingoj el ne-oksidebla ŝtalo.

 

F: Walaa, sinior Adek, boxa de nove lamina aus buruji-stal.

A: Bone. Kiom mi ŝuldas al vi, por ĉio?

 

A: Hao. Kwanto me debiti a yu, por olo?

F: Tio faras dek du frankojn, entute. Jen, por sinjorino Adek, mi donacas al vi specimenon de parfumo "Florumo".

 

F: Es shi-dwa franko, in suma. Walaa, fo madam Adek, me doni a yu un musta de parfum "Florka".

A: Tio certe faros plezuron al ŝi. Mi dankas, en ŝia nomo.

 

A: To zaruu mah ta santush. Me danki yu fon suy taraf.

F: Ne necesas danki pro tio. Mi faras ĉion eblan, por kontentigi miajn geklientojn.

 

F: Bu treba danki. Me zwo olo posible, dabe mah may klienta santush.

A: Jen mon-bileto cent-franka. Bedaŭrinde, mi ne havas monerojn.

 

A: Walaa sto-franko bankanota. Afsos, moneta yok.

F: Tio ne gravas. Mi povas elkasigi la diferencon. Jen okdek ok frankoj. Multan dankon!

 

F: Es nixa. Me mog dai bak restika. Walaa otshi-ot franko. Gro-danke!

A: Estas en ordo. Mi salutas vin, amiko frizisto. Komercu bone!

 

A: Es hao. Swasti, amiga friser. Hao komersa!

F: Ni esperu tion! Ĝis revido,sinjoro Adek. Mi konsilas al vi: Trinku tre varman grogon kun multe da rumo! Tio estas bonega kontrŭ nazo-kataro.

 

F: Hay se bi! Adyoo, sinior Adek! Me konsili a yu: Pi ba garme grog kun mucho rom! Es gro-hao kontra chiha.

A: Bona ideo. Vi pravas. Mi sekvos vian konsilon. Do: Ĝis revido!

 

A: Hao idea. Yu es prave. Me sekwi yur konsila. Also, adyoo!

 

Dialogo 9.  Sinjoro Boll (B) parolas tagmeze kun sia edzino (E)

 

Dialoga 9.  Sinior Boll (B) shwo al middey kun suy molya (M)

 

B: Ĉu la tagmeza manĝo estas preta, Nina?

 

B: Ob middey fan es yo tayar, Nina?

E: Jes, Gustavo, preskaŭ. —Post kvin minutoj ni povas manĝi.

 

M: Ya, Gustav, hampi. — Afte pet minuta nu mog chi.

B: Kion bonan ni manĝos hodiaŭ?

 

B: Kwo hao nu chi sedey?

E: Unue: lento-supon, kun...

 

M: Un-nem: lentila-sup, kun...

B: Lento-supon??... Jam hieraŭ ni manĝis lento-supon.

 

B: Lentila-sup??... Yeri nu chi lentila-sup yo.

E: Ĝi estas la post-restaĵo. Ĉu, eble, mi forĵetu ĝin?

 

M: Es restika. Mogbi me lansi it wek?

B: Kial forĵeti? Donu ĝin al la pudelo!

 

B: Way lansi wek? Dai it a pudla!

E: Vi ja scias, ke la pudelo ne ŝatas supon...

 

M: Yu jan ya ke pudla bu pri sup...

B: Do, mi manĝu tion, kion la hundo ne volas, ĉu?

 

B: Also me mus chi to ke doga bu yao?

E: Ne diru stultaĵojn! Jen, gustumu! Mi kunkuiris pecon da fumaĵita porkaĵo.

 

M: Bu shwo stupidika. Walaa, gusti ba! Me kuki-te yoshi pes de fumi-ney swinamasu.

B: Hmmm... Ne malbona. Ĝi eĉ gustas bonege.

 

B: Mmmmm... Aika hao. Iven gro-hao it gusti.

E: Nu, do! Kial ĉiam grumbli, antaŭe?

 

M: Wel, also! Way sempre grumbli un-nem?

B: Kiu grumblas??... Ĉu mi ne plu rajtas diri mian opinion?

 

B: Hu grumbli?.. Ob me yo bu hev raita shwo may opina?

E: Vi ja rajtas. Sed ĉiam afable, mi petas.

 

M: Yu hev ya. Bat sol latifem, plis.

B: ...Kaj poste, kion vi havos ankoraŭ por manĝi?

 

B: ...E poy, kwo otre yu hev fo chi?

E: Ankoraŭ??... Kiam vi estos manĝinta du telerojn da supo, kaj tiun pecon da viando kun pano kaj salato, vi ver-ŝajne ne plu malsatos.

 

M: Otre??.. Afte ke yu chi dwa pyata sup e toy pes masu kun pan e salata, shayad yu bu es hunga-ney pyu.

B: Mhm... Oni ne povas aserti, ke vi dorlotas min per riĉaj manĝaĵoj.

 

B: Mmm... Oni bu mog shwo ke yu dulari me bay menga de fan.

E: Eble ne riĉaj, sed ĉiam bongustaj, ĉu ne? Kaj kio estas grava: ne multekostaj.

 

M: Mogbi bu menga, bat sempre hao chi na fan, bu ver? Yoshi bu guy-la, es toshi muhim.

B: Diru al mi: Kion vi faras kun la salajro, kiun mi alportas, ĉiu-monate?

 

B: Shwo ba a me: Kwo yu zwo om gunpaga ke me bringi kada mes?

E: Estas simple. Mi metas unu kvaronon da ĝi en tir-keston.

 

M: Es simple. Me pon un charfenka inu tiriboxa.

B: Ĉu mi aŭdas bone?

 

B: Ob me audi hao?

E: Jes, certe. En tir-keston, kun solida seruro.

 

M: Ya, sertem. Inu tiriboxa, kun masbute kufla.

B: Ha! Nun mi komprenas. Tial do ni manĝas tiel mizere, depost kelka tempo.

 

B: Aa! Nau me samaji. Por to hi nu chi tanto povrem depos kelke taim.

E: Ne diru: mizere! Diru: simpla-maniere! — Vi devus gratuli min, ke mi estas tiel ŝparema kuirejo-mastrino.

 

M: Bu shwo: povrem! Shwo: simplem! — Yu gai gratuli me, ke me es tanto sparishil dom-masta!

B: Bone. Mi gratulas vin. Sed vi mem gratulu vin, ke mi ne estas koleremulo.

 

B: Hao. Me gratuli yu. Bat yu gai gratuli swa selfa, ke me bu es irishil.

E: Nu, jes. Tamen, ne tro laŭdu vin! Ĉu, kiel deserton, vi volas pecon da pruno-torto?

 

M: Hao. Yedoh, bu laudi swa tro! Kom deser, ob yu yao pes sliva-torta?

B: En kiu kuko-vendejo vi aĉetis ĝin?

 

B: In kwel gato-dukan yu kupi it?

E: Mi ne aĉetis. Mi mem faris kaj bakis ĝin, hodiaŭ matene.

 

M: Bu kupi. Me selfa zwo e peki it, sey sabah.

B: Ho! Agrabla surprizo! Laŭdinda rezultato! Tre bon-gusta torto!

 

B: Oo! Priate surprisa! Laudival resulta! Muy hao chi na torta!

E: Mi estas kontenta, ke vi ne daŭre estas malkontenta.

 

M: Me es santush, ke yu bu longem es nosantush.

B: Mi estas eĉ pli ol kontenta, kara mia. — Sed nun konfesu, kial vi ŝparas tiel diligente grandan parton de mia salajro?

 

B: Me es iven pyu kem santush, may kare. — Bat nau konfesi ba, fo kwo yu spari tanto lagan-nem gran parta de may gunpaga?

E: Por povi aĉeti novan kuirejo-fornon, kun aŭtomate reguligebla bakujo.

 

M: Fo kupi nove kuki-forna, kun pekilok do automatike reguling.

B: Ĝojiga novaĵo! — Espereble, vi tiam preparos luksan tag-manĝon ĉiu-tage, ĉu ne?

 

B: Joisi-she nova! – Me nadi ke dan yu kuki luxa-ney fan kada dey, ver?

E: Nu, certe ne ĉiu-tage. Sed detempo al tempo.

 

M: Wel, sertem bu kada dey. Bat koyves, ya.

B: Kial ne ĉiu-tage?

 

B: Way bu kada dey?

E: Ĉar, poste, mi devos denove ŝpari, por povi aĉeti novan, pli grandan, kaj tute modernan fridujon. Mi jam elektis belan modelon...

 

M: Bikos poy me mus snova spari, dabe kupi un nove, pyu gran e ga moden froster. Me he yo selekti un jamile model...

 

Dialogo 10.  Petro (P) Diss havas rendevuon kun sia fianĉino Suzanna (S) Miller

 

Dialoga 10. Petro (P) Diss miti suy dulhina Susanna (S) Miller

 

P: Ĉu, finfine, vi alvenas, Suzanna?

 

P: Yu lai ku pa fin, Susanna?

S: Ne faru riproĉojn al mi, Petro! Mi devis kuri, eĉ kuregi!

 

S: Bu reproshi me, Petro! Me he mus lopi, lopi gro!

P: Mi tamen telefonis al vi: Je la oka horo, akurate!

 

P: Yedoh me he foni a yu: klok ot, exaktem!

S: Jes, "sinjoro direktoro"; mi scias.

 

S: Ya, "sinior direktor"; me jan.

P: ... kaj nun estas la oka kaj duono!

 

P: ...e nau es klok ot-e-haf!

S: Se vi povus imagi, mia kara Petro, kiom da aferoj mi devis plenumi...

 

S: Si yu wud mog imajini, may kare Petro, kwanto dela me he mus zwo...

P: Jes, ja. Mi povas imagi. Multajn aferojn, kiel ĉiam.

 

P: Ya hi. Me mog imajini. Mucho dela, kom sempre.

S: Ŝajnas al mi, ke vi volas pri-moki min?!

 

S: Sembli a me, ke yu yao moki me?!

P: Pri-moki?... Mi vin?... Neniam mi kuraĝus fari tion!

 

P: Moki?.. Me ku, den yu ku?.. Neva me wud osi zwo to!

S: Vi ne bone ludas la rolon de sanktulo, Petro.

 

S: Yu plei rol de santa bu hao, Petro.

P: Ne estas mi, kiu ludas; estas Richard Burton.

 

S: Me bu plei; Richard Burton hi plei.

S: Kion vi rakontas?  Richard Burton? Kie li ludas?

 

S: Kwo yu rakonti? Richard Burton? Wo ta plei?

P: En la kino-teatro "Ekrano".

 

P: In kinoguan "Ekran".

S: Ĉu vere? Kun kiu partnerino?

S: Ver ku? Kun kwel partnerina?

P: Kun Brigitte Bardot.

 

P: Kun Brigitte Bardot.

 

S: Ha?! Tio estas interesa! Kiu estas la titolo de la filmo?

 

S: Oo?! Es interes-ney! Kwel es titla de filma?

P: "Sango kaj amo", mi kredas, aŭ "Amo kaj sango".

 

P: "Hema e luba", me kredi, oda "Luba e hema".

S: Ĉu ni iros vidi ĝin?

 

S: Ob nu go kan it?

P: Nature. Ĝuste pro tio, mi donis al vi rendevuon je la oka horo.

 

P: Naturalem. Por se hi me aranji-te nuy mita fo klok ot.

S: Mi ĝojas... Sed, kial rapidi? La granda filmo komenciĝos nur post la naŭa (horo).

 

S: Me joi... Bat, way hasti? Super-filma begin sol afte klok nin.

P: Efektive. — Sed ni do volas vidi, se eble, la tutan programon: la aktualaĵojn, la reklamo-filmojn kaj, precipe, la dokumento-filmon pri la Olimpikaj Ludoj.

 

P: Ver. — Bat nu yao ya vidi, si posible, tote programa: novas, reklama-filma, e primem dokumentale filma om Olimpike Geimes.

S: Hm... Vi pravas, Petro... Kiel kutime. — Ĉu vi jam havas la biletojn?

 

S: Hm... Yu es prave, Petro... Kom pinchanem. — Ob yu hev bileta yo?

P: Jes, mia kolombeto. Ni sidos sur la balkono, en la unua vico.

 

P: Ya, may paloma-ki. Nu sidi in balkon, in un-ney- fila.

S: Ĉu mi rapidu aĉeti du pecojn da glacio-ĉokolado, en la apuda vendejo?

 

S: Ob me hasti kupi dwa pes ais-shokolat, in blise dukan?

P: Ne necese, anĝelo mia. Dum la paŭzoj, ni povos elekti diversajn dolĉaĵojn, ĉe la vendistino en la kinejo.

 

P: Bu treba, may anjel. Duran pausa, nu mog selekti diverse dolcha she vender in kinoguan.

S: Petro, vi ĵus nomis min "via anĝelo". Ĉu vere mi estas tia?

 

S: Petro, yu yus he nami me "yur anjel". Ob me verem es tal?

P: Kial vi demandas? Vi ja scias, ke vi estas ne nur mia anĝelo, sed eĉ mia plej granda trezoro!...

 

P: Way yu kwesti? Yu jan ya, ke yu es bu sol may anjel, bat yoshi may zuy gran tresor!..

S: Se vi scius, kiom mi estas feliĉa pro tio.

 

S: Me es ya gro-felise por to!

P: ... kaj baldaŭ vi estos mia kara edzineto, la plej dolĉa en la mondo!

 

P: ... e sun yu es may kare molya-ki, zuy dolche in munda!

S: Vi ravas min, Petro... Tamen, estas io, kion mi ne komprenas...

 

S: Yu dukti me inu extas, Petro... Yedoh, ye un kosa ke me bu samaji...

P: Kion vi ne komprenas, mia museto?

 

P: Kwo yu bu samaji, may maus-ki?

S: Se, vere, via amo estas tiel grandega, kial, hodiaŭ vespere, vi ankoraŭ  ne donis al mi kiseton?

 

S: Si yur luba es verem tanto gro, way, sey aksham, yu haishi bu he fai un kisa-ki a me?

P: Kial?... Vi demandas kial?... Nu, tute simple, ĉar vi ne venis akurate!

 

P: Way?.. Yu kwesti way?... Wel, ga simplem, bikos yu bu he lai al exakte taim!

S: Aŭskultu, Petro! Kutime, vi estas malpli kritikema, kaj pli amo-senta.

 

S: Audi ba, Petro! Pinchanem yu es meno kritikishil e pyu luba-sentive.

P: Ĉu vi trovas?

 

P: Yu findi ku?

S: Tute certe.

 

S: Ga sertem.

P: Venu nun, mia ruzulino! Kaj ne faru tian vizaĝon!

 

P: Nu go ba nau, may durtina! E bu zwo tal myen!

S: Unue, mi volas havi kison...

 

S: Un-nem, me yao hev un kisa...

P: Se vi estas tre ĝentila, vi ricevos ĝin — kaj eble eĉ du.

 

P: Si yu suluki hao, yu pai it — e mogbi iven dwa!